Regulamin konkursu

Regulamin konkursu: „Hasło reklamowe z okazji 2-giej rocznicy otwarcia Galerii Brodnica”

§1
DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Konkurs” – Konkurs prowadzony na zasadach określonych Regulaminem „Wymyśl hasło reklamowe Galerii Brodnica Rodzinne Centrum Handlowe z okazji 2-giej rocznicy otwarcia Galerii Brodnica”
 2. „Organizator” – organizator Konkursu: Żebrowski, Żebrowska IMBA spółka jawna, 87-300 Brodnica, ul. Mostowa 2-4 oraz Firma  Żebrowski Marian Żebrowski, 87-300 Brodnica, ul. Kościelna 7.
 3. „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium powiatu brodnickiego, biorąca udział w Konkursie.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony jest w dniach 17.10.2015r.-15.11.2015r. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia bądź skrócenia terminu.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą i grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z pózn. zm.)
 3. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz do otrzymywania informacji dotyczących nowych usług i akcji uruchamianych w ramach działań marketingowo-promocyjnych Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem oraz ich rodziny, a także osoby niepełnoletnie. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu oraz § 2 ust.2.
 3. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi otrzymanie nagrody.

§ 4

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
 2. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.
 3. By wziąć udział w Konkursie należy dokonać zakupu w jednym ze sklepów w Galerii Handlowej Brodnica Rodzinne Centrum Handlowe za kwotę minimum 50 zł brutto w okresie od 17.10.2015r. do 15.11.2015 r. i wymyślić i zapisać na druku zgłoszeniowym hasło reklamowe galerii o tematyce dotyczącej 2 rocznicy otwarcia Galerii Brodnica i wrzucić je wraz z opisem dowodu zakupu ( nr paragonu/faktury, data sprzedaży, nazwa sklepu, w którym dokonano zakupu, wartość zakupu) do specjalnie przygotowanej i oznakowanej urny na terenie galerii.
 4. W zgłoszeniu należy podać swoje dane teleadresowe.
 5. Zasady nagradzania zwycięzców:
 • Konkurs rozpocznie się w dniu 17.10.2015 r. i będzie trwał do dnia 15.11.2015 r. włącznie. Przy wyznaczaniu zwycięzcy/ów brana jest pod uwagę ocena merytoryczna hasła przez Jury złożonego z osób powołanych przez Organizatora.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania zgłoszeń hasła:
  • które zawiera w swojej treści słowa niecenzuralne;
  • które już istnieje na rynku polskim;
  • zawierającego nazwę lub hasło już zastrzeżone lub naruszające prawa autorskie,
 • Wyniki konkursu po ich ogłoszeniu będą opublikowane na oficjalnej stronie internetowej www.galeriabrodnica.eu.
 • Warunkiem wydania Nagród będzie :
  • przeniesienie na Organizatora przez Uczestnika wszelkich niezbędnych praw, w tym majątkowych praw autorskich do zwycięskiego hasła, wraz z prawem do wyłącznego korzystania i rozporządzania, a także opracowania hasła, w zakresie, który Organizator uzna za niezbędny oraz do wykorzystywania przez Organizatora również jako oficjalnego hasła reklamowego galerii Brodnica Rodzinne Centrum Handlowe. Przeniesienie powyższych praw nastąpi bez żadnego odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu (w ramach otrzymania Nagrody) poprzez podpisanie stosownego oświadczenia według wzoru przedstawionego przez Organizatora, a dostarczonego Uczestnikowi w uzgodniony z nim sposób.
  • okazanie oryginalnego dowodu zakupu
  • obecność Uczestnika podczas uroczystego ogłoszenia wyniku konkursu w dniu 21.11.2015r. godz. 13.00 w Galerii Brodnica
  • obecność Uczestnika na uroczystości rozdania nagród w dniu uroczystej imprezy z okazji 2-gich urodzin Galerii Brodnica, o której terminie Zwycięzca/y zostanie/ną poinformowany/ni przez Organizatora drogą telefoniczną lub/i mailową.

§ 5

NAGRODY

 1. W ramach Konkursu przyznane zostaną nagrody w postaci: :
  • I miejsce Laptop DELL INSPIRON 17R-5737BL  o wartości 2410 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dziesięć złotych) oraz kwoty pieniężnej w wysokości 267,78 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy).
  • II miejsce. TABLET LENOVO A7600 A10-70 o wartości 810 zł (słownie: osiemset dziesięć złotych) oraz kwoty pieniężnej w wysokości 90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych zero groszy).
  • III miejsce SMARTFON LG SPRINT H440N LTE o wartości 745 zł (słownie: siedemset czterdzieści pięć złotych).
 2. Kwoty pieniężne z nagród odpowiednio w wysokości:
  • I miejsce – 267,78 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy).
  • II miejsce – 90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych zero groszy).
  • zostaną przeznaczone na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, na co Zwycięzca/y nagrody/ód wyraża/ją zgodę.
 3. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą/ami poprzez pocztę elektroniczną i/lub telefonicznie w ciągu 72 godzin od daty ogłoszenia wyników z informacją o terminie wręczenia nagród.
 4. Organizator zobowiązuje się pokryć koszty związane z uzyskaniem nagrody.

§ 6.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.
 4. Adresatem informacji  przekazanych przez Uczestników jest wyłącznie Organizator Konkursu. Informacje te, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Uczestnik  wyraża zgodę  na opublikowanie  swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania na głównej stronie www.galeriabrodnica.eu oraz na profilu społecznościowym galerii www.facebook.com/pages/Galeria-Brodnica

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adresu e-mail, danych adresowych wraz z imieniem i nazwiskiem) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz do otrzymywania informacji dotyczących nowych usług i akcji uruchamianych w ramach działań marketingowo-promocyjnych Organizatora.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin  dostępny będzie na głównej stronie Galerii www.galeriabrodnica.eu
 4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Facebook